sls logo

Samlaren 2020

Årets nummer av Samlaren finns nu tillgängligt på Svenska Litteratursällskapets hemsida.

I Samlaren 2020 undersöker Beatrice M.G. Reed hur Stina Aronson förhåller sig till den litterära sanatorietraditionen när hon tar sig an motivet i novellsamlingen Sång till Polstjärnan (1948).

Numret innehåller också en temasektion om Ekokritik som ger ett tvärsnitt av den ekokritiska forskning som pågår i Sverige idag. Rikard Wingård studerar Georg Stiernhielms ”entomologiska risktagande” då han väljer den i samtiden lågt ansedda silkesmasken som motiv för sin ”Emblema Authoris” (1644). Anna Nygren undersöker i sin artikel hur förhållandet mellan flickor och hästar i Lena Furbergs Stallgänget på Tuva (1996–2008) både reproducerar och ifrågasätter samhällets andro- och antropocentriska normer. I Marie Öhmans artikel får vi ett nytt perspektiv på Karl Ove Knausgårds författarskap – och särskilt hans ”årstidskvartett” – där fokus ligger på frågan om samspelet mellan det mänskliga subjektet och dess materiella omgivning. I Camilla Brudin Borgs artikel ställs också frågan om samspelet mellan subjekt och materiell omgivning, men här specifikt vad gäller den samtida sekulära pilgrimen, så som han framställs i Anders Paulruds romaner Inbjudan till sorg (2000) och Kärleken till Sofia Karlsson (2005). Slutligen i temaavdelningen tecknar Jørgen Bruhn i sin artikel ramarna för en ny forskningsinriktning under rubriken ”Intermedial ekokritik” med syftet att komparativt studera de mediala aspekterna av olika former av framställningar av vår ekologiska kris.

Därtill innehåller numret även en miscellanea-artikel av Andrej Scheglov som studerar handskriften ”En lithen krønika vtdraghen påå swensko”, med särskilt avseende på dess koppling till Olaus Petris viktiga skrift En swensk cröneka.

Samlarens recensionsavdelning innehåller vidare recensioner av nio doktorsavhandlingar samt ytterligare 15 nyutkomna litteraturvetenskapliga verk.

Call for Articles – Samlaren 2021

Samlaren. Tidskrift för forskning om svensk och annan nordisk litteratur är Sveriges äldsta och ämnesmässigt bredaste tidskrift för litteraturvetenskaplig forskning. Tidskriften ges ut av Svenska Litteratursällskapet och utkommer som årsbok, dels tryckt, dels digitalt som Open Access Journal på sällskapets hemsida.

Samlaren välkomnar nu bidrag till årets nummer. Samlaren strävar efter att vara en bred mötesplats för forskning om svensk och nordisk litteratur och välkomnar kvalificerade bidrag om alla ämnen inom detta område.

I år kommer tidskriften dessutom att ha en temaavdelning med rubriken ”Litteratur och läkning”. Året med coronapandemin har aktualiserat frågor om hälsa och sjukdom, fysisk såväl som psykisk. Hur gestaltas sjukdom och läkning i litteraturen? Vilken roll kan litteraturen själv spela för att befrämja hälsa och motverka sjukdom? Samlaren välkomnar i år särskilt bidrag som behandlar denna typ av frågor.

Bidrag till årets nummer skickas till info@svelitt.se senast den 15 juni 2021.

En förutsättning för publicering i Samlaren är att artikeln inte redan är publicerad av annan tidskrift eller av annat förlag. Om en artikel samtidigt är under bedömning någon annanstans ska detta anges vid kontakt med redaktionen. Samlaren tillämpar dubbelblind refereegranskning, vilket innebär att inkomna manus granskas av anonyma fackgranskare. Författarna ansvarar för innehållet i sina artiklar.

Artiklar ska i regel inte omfatta mer än 80 000 tecken inklusive blanksteg, men även längre texter kan undantagsvis accepteras. Texten ska vara språkligt och formellt genomarbetad. Utkast och artikelförslag kommer inte att beaktas. Artikeln ska innehålla en engelsk summary på högst 300 ord. Summaryn ska avslutas med 3–5 engelska keywords. Artiklarna kan vara författade på något av de skandinaviska språken alternativt på engelska, franska eller tyska.

För ytterligare information om utformning av artiklar, se anvisningar. Vid frågor, kontakta redaktör Niclas Johansson på info@svelitt.se.