sls logo

Aktuellt

Call for Articles – Samlaren 2024

Samlaren. Tidskrift för forskning om svensk och annan nordisk litteratur är Sveriges äldsta tidskrift för litteraturvetenskaplig forskning. Tidskriften ges ut av Svenska Litteratursällskapet och utkommer som årsbok, dels tryckt, dels digitalt som Open Access Journal på sällskapets hemsida.

Samlaren välkomnar nu bidrag till årets nummer. Samlaren strävar efter att vara en bred mötesplats för forskning om svensk och nordisk litteratur och kvalificerade bidrag om alla ämnen inom detta område tas under övervägande.

I år planeras tidskriften dessutom ha en särskild avdelning med temat ”Stig Dagerman och existentiell modernism i Norden”. Temasektionen tar avstamp i Svenska Litteratursällskapets uppmärksammande av Stig Dagermans 100-års jubileum under höstmötet 2023. Samlaren vidgar dock temat till att omfatta existentiell modernism i Norden i stort. Samlaren välkomnar därför i år särskilt bidrag som i bred mening kan rymmas under denna rubrik. Det kan handla om nordisk existentialism, om modernism och journalistik, om existensfilosofi och politik under andra världskriget i en nordisk, litterär, kontext, och mycket mer.

Bidrag till årets nummer skickas till info@svelitt.se senast den 15 juni 2024.

En förutsättning för publicering i Samlaren är att artikeln inte redan är publicerad av annan tidskrift eller av annat förlag. Om en artikel samtidigt är under bedömning någon annanstans ska detta anges vid kontakt med redaktionen. Samlaren tillämpar dubbelblind refereegranskning, vilket innebär att inkomna manus granskas av anonyma fackgranskare. Författarna ansvarar för innehållet i sina artiklar.

Artiklar ska i regel inte omfatta mer än 80 000 tecken inklusive blanksteg, men även längre texter kan undantagsvis accepteras. Texten ska vara språkligt och formellt genomarbetad. Utkast och artikelförslag kommer inte att beaktas. Artikeln ska innehålla en engelsk sammanfattning (summary) på högst 300 ord. Sammanfattning ska avslutas med 3–5 engelska nyckelord (keywords). Artiklarna kan vara författade på något av de skandinaviska språken alternativt på engelska, franska eller tyska.

För ytterligare information om utformning av artiklar, se anvisningar. Vid frågor, kontakta redaktör Ingeborg Löfgren på info@svelitt.se.

Samlaren 2023

Årets nummer av Samlaren finns nu tillgänglig på Svenska litteratursällskapets hemsida.

Samlaren 2023 har en temasektion om ”arbetarlitteratur” med tre vetenskapliga artiklar, en miscellaneasektion innefattande en essä och en intervju, samt en öppen sektion med nio vetenskapliga artiklar. Därtill finns recensioner av sju doktorsavhandlingar och femton andra aktuella litteraturvetenskapliga verk.

Ur innehållet:

Artiklar

Tema: Arbetarlitteratur

 • Catharina Bergman, En pedagogisk utopi för arbetarklassen? Den utopiska impulsen i Eija Hetekivi Olssons Ingenbarnsland, Miira och De unga vi dödar
 • Johan Klingborg, Författaren i arbete. Biografens maskinrum som heterotopi i Eyvind Johnsons Romanen om Olof
 • Magnus Nilsson, Från statarnas ombudsman till turist i prekariatet? Om arbetarlitterära representationsmodeller

Miscellanea

 • Elise Karlsson, Arbetet och platsen
 • Sture Packalén, Att skapa sida vid sida. Gunilla Palmstierna-Weiss i samtal om liv, konstnärskap och samarbete med Peter Weiss (Intervju)

Öppen sektion

 • Anna E Biström, Kunskapsskapande och ämnesval. Lärdomsprov om äldre författare på svenska i Finland
 • Emma Eldelin, Mellan arkiv och fantasi: Syskonen Brontës tidiga världsskapande i Eva-Marie Liffners Blåst!
 • Peter Forsgren, ”ger du mig lov att skriva en roman om dig?” Elin Wägners Genomskådad - Hemlighetsfull och den kvinnliga bildningsromanen
 • Anna Forssberg & Anna Linzie, ”An age that is slipping out and an age that is hastening in”. Värdet av skönlitterär sociologisk analys i Gustaf Hellströms Snörmakare Lekholm får en idé och Ellen Glasgows In This Our Life
 • Mats Jansson, Att berätta landskap. Om form, plats och rum i Folke Dahlbergs landskapsböcker
 • Christian Lenemark, Vad män skriver om när de skriver om cancer. Greider, Mankell, Rådström
 • Linus Ljungström, Stjärnornas krig. Om astrologin som grepp i Stiernhielms Discursus astropoeticus
 • Malin Podlevskikh Carlström, Swedish Crime Fiction in Russia 1992–202. Publication, Marketing and Paratextual Framing
 • Thomas Sjösvärd, Isfågelns flykt. Sparta och Alkman hos Vilhelm Ekelund och Karin Boye