sls logo

ISSN 2002-3871 (Online)

Samlaren

Tidskriften Samlaren är den äldsta litteraturvetenskapliga tidskriften i Sverige, sedan 1880 utgiven av Svenska Litteratursällskapet, med säte i Uppsala. Den tillämpar peer-review-förfarande och utkommer i form av en årsbok, innehållande en uppsatsavdelning med bidrag om svensk och annan nordisk litteratur samt en omfattande recensionsavdelning. Tidskriften utkommer dels i tryckt form, dels som Open Access Journal på webben.

I den omfattande recensionsavdelningen återfinns recensioner av i stort sett samtliga svenska doktorsavhandlingar i litteraturvetenskap. Dessutom finns en avdelning för recensioner av andra litteraturvetenskapliga verk, utkomna både i Sverige och utomlands.

Samlaren är landets mest omfattande och perspektivrika periodiska publikation inom litteraturvetenskap. Den erbjuder en unik möjlighet att ta del av utvecklingen och den teoretiska debatten på området.

Tack vare bidrag från Sven och Dagmar Saléns Stiftelse och Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare har äldre årgångar av Samlaren kunnat digitaliseras och göras tillgängliga på webben.

Bidrag

Samlaren publicerar litteraturvetenskapliga uppsatser om svensk och annan nordisk litteratur. Vid antagning av artiklar tillämpas peer-review-förfarande enligt double-blind-principen, vilket innebär att en artikel, om redaktionen anser att den håller tillräcklig kvalitet för att bedömas, i anonymiserat skick tillställs en sakkunnig granskare. Granskarens identitet hålls likaledes dold för tidskriftsförfattaren.

Samlaren online är en Open Access Journal, vilket innebär att var och en, under förutsättning att källa och upphovsperson anges, har rätt att utan kostnad läsa, ladda ned, kopiera, skriva ut, länka till och sprida det material som tidskriften innehåller. Samlaren har ett redaktionsråd bestående av framstående svenska och internationella litteraturvetenskapliga forskare. Redaktionsrådets medlemmar bistår aktivt redaktörerna i det fortlöpande arbetet, finns tillgängliga som expertresurs och åtar sig granskningsuppdrag.

Bidrag skickas i digital form (Word) till info@svelitt.se. Sista inlämningsdatum för uppsatser till nästa årgång av Samlaren är 15 juni 2021 och för recensioner 1 september 2021. Läs igenom Skribentguiden under Anvisningar innan du skickar in. Samlaren accepterar bara originalbidrag som tidigare inte har varit publicerade. Den som skickar material till Samlaren anses därmed ha medgett elektronisk lagring och publicering.