sls logo

Anvisningar till uppsatsförfattare

En förutsättning för publicering i Samlaren är att artikeln inte redan är publicerad av annan tidskrift eller av annat förlag. Om en artikel samtidigt är under bedömning någon annanstans ska detta anges vid kontakt med redaktionen.

Samlaren är en refereegranskad tidskrift, vilket innebär att inkomna manus granskas av anonyma fackgranskare. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera texterna. Författarna ansvarar för innehållet i sina artiklar.

Manuskript insändes i digital form (Word) till info@svelitt.se senast den 15 juni. Tänk på att författarnamnet inte bör framgå av själva texten, eftersom alla bidrag granskas anonymt av externa granskare.

  • Artiklar ska i regel inte omfatta mer än 80 000 tecken inklusive blanksteg, men även längre texter kan undantagsvis accepteras.
  • Texten ska vara språkligt och formellt genomarbetad. Utkast och artikelförslag kommer inte att beaktas.
  • Artikeln ska innehålla en engelsk summary på högst 300 ord. Summaryn ska avslutas med 3-5 engelska keywords.
  • Uppsatserna kan vara författade på något av de skandinaviska språken alternativt på engelska, franska eller tyska.

För anvisningar om uppsatsens utformning, se Samlarens Skribentguide.

Anvisningar för recensenter

Om inget annat avtalas ska recensioner ha inkommit till recensionsredaktören senast den 1 september. Manuskript insändes i digital form (Word) via e-post till karl.berglund@littvet.uu.se.

Samlaren publicerar recensioner på svenska, engelska, norska och danska.

För vidare anvisningar om recensionens utformning, se Samlarens Skribentguide. Anvisningar på engelska: Guide for contributors.