sls logo

Volym 90, 1969

Artiklar

Sommarnatten. En Ekelöfdikts tillkomst och struktur
Staffan Bergsten
Vol. 90, 1969, s. 7–51
Jungfrun, döden och drömmarna. En studie i Ekelöfs Dīwāntrilogi
Bengt Landgren
Vol. 90, 1969, s. 52–110
Den nya franska kritiken. En presentation
Bernt Olsson
Vol. 90, 1969, s. 111–128
Atterboms Minnes-runor. Versionsjämförelse och forskningsdebatt
Vivi Edström
Vol. 90, 1969, s. 129–175
En anteckning till Karlfeldts dikt Nattyxne
Marianne Löfström
Vol. 90, 1969, s. 176–178
Syntax och prosastil. Ett diskussionsinlägg i anledning av Gösta Holm: Epoker och prosastilar
Bengt Kinnander
Vol. 90, 1969, s. 179–189
Oscar Wilde i 1950- och 1960-talens forskning
Germund Michanek
Vol. 90, 1969, s. 189–198
Nyare Yeatslitteratur
Staffan Bergsten
Vol. 90, 1969, s. 198–201
Nyare Joyceforskning
Louise Vinge
Vol. 90, 1969, s. 201–211

Recensioner

Esbjörn Belfrage: 1600-talspsalm. Litteraturhistoriska studier. Akad. avh. Gleerup. Lund 1968.
Bernt Olsson
Vol. 90, 1969, s. 212–218
Holmbäck, Bure: Det lekfulla allvaret. Studier över erotiska och polemiska motiv i Hjalmar Söderbergs roman Den allvarsamma leken mot bakgrund av hans tidigare författarskap. (Akad. avh. Uppsala) Bonniers. Stockholm 1969.
Gunilla Bergsten
Vol. 90, 1969, s. 218–223
Egil Törnqvist: A Drama of Souls. Studies in O’Neill’s Super-naturalistic Technique. Almqvist & Wiksell. Akad. avh. Uppsala 1968.
Lennart Josephson
Vol. 90, 1969, s. 223–228
Timo Tiusanen: O’Neill’s Scenic Images. Princeton University Press. Princeton, New Jersey 1968.
Lennart Josephson
Vol. 90, 1969, s. 228–229
Ulrich Halfmann: »Unreal Realism». O’Neills Dramatisches Werk im Spiegel seiner szenischen Kunst. A. Francke AG Verlag Bern 1969.
Lennart Josephson
Vol. 90, 1969, s. 229
Theodore M. Andersson: The Icelandic Family Saga. An Analytical Reading. Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts 1967. (Harvard Studies in Comparative Literature 28.)
Peter Hallberg
Vol. 90, 1969, s. 230–232
William Riley Parker: Milton. A Biography. I–II. Oxford: Clarendon Press 1968. — J. M. Evans: Paradise Lost and the Genesis Tradition. Oxford: Clarendon Press 1968.
Bernt Olsson
Vol. 90, 1969, s. 232–234
Wilhelm Friese: Nordische Barockdichtung. Eine Darstellung und Deutung skandinavischer Dichtung zwischen Reformation und Aufklärung. Bern: Francke. 1968.
Bernt Olsson
Vol. 90, 1969, s. 234–236
Per Wieselgren (utg.): Brev till Georg Stiernhielm utgivna och kommenterade av Ber Wieselgren med bistånd av Gerhard Bendz och Maria Widnäs. (Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund. 60.) Gleerup. Lund 1968.
Bernt Olsson
Vol. 90, 1969, s. 236–237
Glenn W. Hatfield: Henry Fielding and the Language of Irony. Chicago and London: University of Chicago Press 1968.
Bertil Rom­berg
Vol. 90, 1969, s. 237–238
Nils Afzelius: Staden och tiden. Studier i Bellmans dikt. Norstedts. Stockholm 1969.
Lars Lönnroth
Vol. 90, 1969, s. 238–242
Paul Britten Austin: The Life and Songs of Carl Michael Bellman. Genius of the Swedish Rococo. Allhem Publishers, Malmö 1967.
Ulf Wittrock
Vol. 90, 1969, s. 242–243
Albert S. Gérard: English Romantic Poetry. Ethos, Structure, and Symbol in Coleridge, Wordsworth, Shelley, and Keats. University of California Press 1968.
Erik Frykman
Vol. 90, 1969, s. 243–244
Albert J. LaValley: Carlyle and the Idea of the Modern. Studies in Carlyle’s Prophetic Literature and Its Relation to Blake, Nietzsche, Marx, and Others. Yale University Press, New Haven and London, 1968.
Erik Frykman
Vol. 90, 1969, s. 244–245
Todd K. Bender: Gerard Manley Hopkins. The Classical Background and Critical Reception of his Work. The Johns Hopkins Press. Baltimore 1966.
Erik Frykman
Vol. 90, 1969, s. 245–246
Holger Frykenstedt: Goethes Faust. Verket och forskningen. Svenska Humanistiska Förbundet, 79. Norstedt & Söner, Sthlm 1969.
Ulf Wittrock
Vol. 90, 1969, s. 246–247
Steven Paul Scher: Verbal Music in German Literature. Yale Germanic Studies, 2. Yale University Press. New Haven and London 1968. — Carl Fehrman: Musiken i dikten. En antologi. Pan/Norstedts. Sthlm 1969.
Gunilla Bergsten
Vol. 90, 1969, s. 247–249
Jöran Mjöberg: Drömmen om sagatiden. II. De senaste hundra åren — idealbildning och avidealisering. Natur och Kultur. Sthlm 1968.
Jan W. Dietrichson
Vol. 90, 1969, s. 249–250
Nerthus II. Nordisch-deutsche Beiträge herausgegeben von Steffen Steffensen. Eugen Diederichs Verlag. Düsseldorf-Köln 1969. — Rafael Koskimies: Der nordische Dekadent. Eine vergleichende Literaturstudie. Suomalainen Tiedeakatemia. Helsinki 1968.
Ulf Wittrock
Vol. 90, 1969, s. 250–251
Selma Lagerlöf. Brev 1 1871–1902 i urval utgivna av Ying Toijer-Nilsson. Gleerup. Lund 1967. — Selma Lagerlöf. Brev 2 1903–1940 i urval utgivna av Ying Toijer-Nilsson. Gleerup. Lund 1969.
Ulf Wittrock
Vol. 90, 1969, s. 251
Margot Nilson: En barnbok som tidsspegel — Laura Fitinghoffs Barnen ifrän Frostmofjället. Rabén & Sjögren. Sthlm 1968.
Pär Bergman
Vol. 90, 1969, s. 251–252
Eric O. Johannesson: The Novels of August Strindberg. A Study in Theme and Structure. University of California Press, Berkeley and Los Angeles 1968.
Sven Delblanc
Vol. 90, 1969, s. 252–253
Thomas Winner: Chekhov and his Prose. Holt, Rinehart & Winston. New York 1966.
Nils Åke Nilsson
Vol. 90, 1969, s. 253–254
Fransk romanhistoria
Bertil Romberg
Vol. 90, 1969, s. 254–256
Werner Welzig: Der deutsche Roman im 20. Jahrhundert. / Kröners Taschenausgabe Bd. 367 / Alfred Kröner Verlag. Stuttgart 1967.
Carl-Henrik Wittrock
Vol. 90, 1969, s. 256–258
Edvard Beyer: Profiler og Problemer. Aschehoug, Oslo. 1966.
Ulf Wittrock
Vol. 90, 1969, s. 258–259
Henri Peyre: Literature and Sincerity. Yale Romanic Studies, second series 9. Second printing. New Haven and London: Yale University Press. 1969.
Lars Gustafsson
Vol. 90, 1969, s. 259–260
Sten Malmström: Stil och versform i svensk poesi 1900–1926. Valda ana­lyser och problem. Svenska akademiens handlingar. Sjuttiofemte delen 1967. Sthlm 1968.
Karin Nordström
Vol. 90, 1969, s. 260–261
Gunnar Hansson: Författaren-dikten-läsaren. Scandinavian University Books, Svenska bokförlaget. Sthlm 1969.
Sten Malmström
Vol. 90, 1969, s. 261–265
Jerome P. Schiller: I. A. Richards’ Theory of Literature. Yale University Press 1969.
Gunnar Hansson
Vol. 90, 1969, s. 265–267
The Disciplines of Criticism. Essays in Literary Theory, Interpretation, and History. Edited by Peter Demetz, Thomas Greene, and Lowry Nelson, Jr. New Haven & London: Yale University Press 1968.
Inge Jonsson
Vol. 90, 1969, s. 267–273
Problems of International Literary Understanding. Proceedings of the Sixth Nobel Symposium. Stockholm, September 1967, edited by Karl Ragnar Gierow. Almqvist & Wiksell, Uppsala 1968.
Inge Jonsson
Vol. 90, 1969, s. 273–275
Ingvar Holm: Drama pd scen. Dramats former och funktion. Bonniers. Lund 1969.
Stig Torsslow
Vol. 90, 1969, s. 275–277