sls logo

Volym 113, 1992

Artiklar

Erotik som plåga och förlösning. En studie i Gabriel García Márques roman El amor en los tiempos del colera (Kärlek i kolerans tid)
Ulf Malm
Vol. 113, 1992, s. 5–17
Dikt och diktatur. Om Irmtraud Morgner och DDR. Spegling av ett paradigmskifte
Synnöve Clason
Vol. 113, 1992, s. 18–26
"Som om det under varje år låg en skugga." Peter Weiss - författare mellan två språk
Sture Packalén
Vol. 113, 1992, s. 27–33
Att intervjua
Magnus von Platen
Vol. 113, 1992, s. 34–38
Agon med dubbelt anlete - Några reflexioner kring Vilhelm Ekelunds uppbrott från den symbolistiska verslyriken, föranledda av Lars Nylanders Prosadikt och modernitet
Eva-Britta Ståhl
Vol. 113, 1992, s. 39–63
"Fictions" and "Factions". Några funderingar kring förhållandet mellan skönlitteratur och sakprosa med anledning av två böcker av Anders Pettersson och Lars-Åke Skalin
Bo G Jansson
Vol. 113, 1992, s. 64–76
Knutsmässo marknad eller karneval? Några synpunkter på Per Wallroths Eländets triumfator
Kerstin Dahlbäck
Vol. 113, 1992, s. 77–95
Samuel Columbus anekdotsamling Mål-Roo eller Roo-Mål och retorisk praxis
Mats Edvardsson
Vol. 113, 1992, s. 96–101
Der Briefnachlass des Zeichners Ragnvald Blix
Lotte Kurras
Vol. 113, 1992, s. 102–106

Recensioner

Eva Borgström, Om jag får be om ölost? Kring kvinnliga författares kvinnobilder i svensk romantik. Göteborgs Universitet 1991
Margaretha Fahlgren
Vol. 113, 1992, s. 107–109
Eva Heggestad, Fången och fri. 1880-talets svenska kvinnliga författare om hemmet, yrkeslivet och konstnärskapet. (Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet), Uppsala 1991
Conny Svensson
Vol. 113, 1992, s. 109–115
Yvonne Leffler, I skräckens lustgård. Skräckromantik i svenska 1800-talsromaner. (Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet, 21) Göteborg 1991
Johan Svedjedal
Vol. 113, 1992, s. 115–122
Eva Nordlinder, Sekelskiftets svenska konstsaga och sagodiktaren Helena Nyblom. (Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet nr 41) Bonniers Juniorförlag, Stockholm 1991
Boel Westin
Vol. 113, 1992, s. 122–128
Jerker Engblom, Martin Kochs roman Guds vackra värld. Sober Förlag i samarbete med Martin Koch-sällskapet. Hedemora 1991
Ingemar Algulin
Vol. 113, 1992, s. 128–131
Anna Williams, Skribent i Svensk-Amerika. Jakob Bonggren, poet och journalist. (Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala 26) Uppsala 1991
Lars Wendelius
Vol. 113, 1992, s. 131–136
Johan Hedberg, Eros skapar världen ny. Apokalyps och pånyttfödelse i Edith Södergrans lyrik. Daidalos 1991
Eva Lilja
Vol. 113, 1992, s. 136–139
Jenny Westerström, Barfotapoeten Nils Ferlin. Bonniers. Sthlm 1990
Anders Palm
Vol. 113, 1992, s. 139–145
Johan Lundberg, Den andra enkelheten. Studier i Harry Martinsons lyrik 1935-1945. Harry Martinson-Sällskapets skriftserie nr 2. Vekerum förlag 1992
Erland Lagerroth
Vol. 113, 1992, s. 145–151
Maria Schottenius, Den kvinnliga hemligheten: En studie i Kerstin Ekmans berättarkonst. Bonniers, Stockholm 1992
Lars-Åke Skalin
Vol. 113, 1992, s. 152–160
Johan Werkmäster, Pär Rådström. Ett författarliv. Wahlström & Widstrand 1990
Dag Hedman
Vol. 113, 1992, s. 160–163
Sture Linnér, Lans och båge. Aischylos' Perserna. Norstedts. Sthlm 1992
Björn Sundberg
Vol. 113, 1992, s. 164
Gunnar Hillbom, Kring källorna till Fredmans epistlar. Filologiskt arkiv 36. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Almqvist & Wiksell International 1991
Ulf Wittrock
Vol. 113, 1992, s. 164–165
Sven G. Hansson, Satir och kvinnokamp i Hedvig Charlotta Nordenflychts diktning. Några konflikter, motståndare och anhängare. Carlssons bokförlag 1991
Bernt Olsson
Vol. 113, 1992, s. 165–166
Gustaf III. Mannen bakom myten. Ett självporträtt i brevform presenterat av Gunnar von Proschwitz. Wiken 1992. - Gustave III par ses lettres. Édition par Gunnar von Proschwitz. Norstedts 1986
Ulf Wittrock
Vol. 113, 1992, s. 166–168
Skrifter av P.D.A. Atterbom. I Rimmarbandet. En satirisk pjäs med inledning och kommentarer utgiven av Louise Vinge. Svenska författare utgivna av Svenska Vitterhetssamfundet XXIV. Sthlm 1992
Ulf Wittrock
Vol. 113, 1992, s. 168–169
David Constantine, Hölderlin. Clarendon Press. Oxford 1988
Sture Packalén
Vol. 113, 1992, s. 169–170
Jeffrey I. Sammons, Heinrich Heine. Sammlung Metzler. Band 261. 1991. - Thomas Mann-Handbuch herausgegeben von Helmut Koopmann. Alfred Kröner Verlag 1990
Ulf Wittrock
Vol. 113, 1992, s. 170–171
Dag Nordmark, Det förenande samtalet. Om norrländsk lokalpress och den borgerliga offentlighetens etablering under 1800-talets första hälft. Carlssons 1989
Lars Wendelius
Vol. 113, 1992, s. 171–172
Christer Öhman, Den historiska romanen och sanningen. Historiesyn, värdestruktur och empiri i Georg Starbäcks historiska författarskap. (Studia Historica Upsaliensia 165.) Uppsala 1991
Conny Svensson
Vol. 113, 1992, s. 172–175
Susan Brantley, The Life and Writings of Laura Marholm. Beiträge zur nordischen Philologie 21. Helbing & Lichtenhahn 1991
Ulf Wittrock
Vol. 113, 1992, s. 175–176
Mary Kay Norseng, Dagny Juel. Kvinnen og myten. Oversatt av Hanne Bramness. Gyldendal Norsk Forlag 1992
Ulf Wittrock
Vol. 113, 1992, s. 176–177
Renate Breuninger, Wirklichkeit in der Dichtung Rilkes. Frankfurt/M. 1991. (Europäische Hochschulschriften: Reihe 1, Deutsche Sprache und Literatur; Bd. 1224.)
Bengt Landgren
Vol. 113, 1992, s. 178
Ruth Dinesen, Nelly Sachs. Eine Biographie. Suhrkamp 1992
Ulf Wittrock
Vol. 113, 1992, s. 179–181
Jacqueline Rose, The Haunting of Sylvia Plath, Virago. London 1991
Helena Forsås-Scott
Vol. 113, 1992, s. 181–182
Gunnar Syréhn, Gycklaren och vanmakten. Studier i Lars Forssells »kabarédramatik». Almqvist & Wiksell International. Stockholm 1991
Richard Bark
Vol. 113, 1992, s. 182–183
Pär Lagerkvist 100 år. Föreläsningar och anföranden i Växjö våren 1991. Pär Lagerkvist-Samfundets skriftserie nr 1. Växjö 1992
Ulf Wittrock
Vol. 113, 1992, s. 182
Benkt-Erik Benktson, Samtidighetens mirakel. Kring tidsprohlematiken i Lars Gyllenstens romaner. Bonniers 1989
Hans-Erik Johannesson
Vol. 113, 1992, s. 183–185
Göran Hermerén, Art, Reason, and Tradition. On the Role of Rationality in Interpretation and Explanation of Works of Art. Studier utgivna av Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund 1989-1990:2. Stockholm; Almqvist & Wiksell International, 1991. - Göran Hermerén (red.), Att tala utan ord. Människans ickeverbala uttrycksformer. Föredrag vid symposium i Vitterhetsakademien 25-26 oktober 1989. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Konferenser 24. Stockholm; Almqvist & Wiksell International, 1991
Anders Pettersson
Vol. 113, 1992, s. 185–187
Torsten Pettersson, Literary Interpretation: Current Models and a new Departure. Åbo Academy Press. Åbo 1988
Ulf Malm
Vol. 113, 1992, s. 188–190
Nordens speglar. Förbindelser och paralleller mellan polsk och nordisk litteratur
Andrzej Nils Uggla
Vol. 113, 1992, s. 190–195
Eva Haettner, Lisbeth Larsson, Christina Sjöblad, Kvinnors självbiografier och dagböcker i Sverige 1650-1989. En bibliografi. Lund University Press 1991
Ulf Wittrock
Vol. 113, 1992, s. 195–196
Aage Jørgensen, Dansk litteraturhistorisk bibliografi 1967-1986. Dansklærerforeningen. Köpenhamn 1989
Åke Bertenstam
Vol. 113, 1992, s. 196–197