sls logo

Volym 115, 1994

Artiklar

»Utvaldheten är alltid fruktansvärd». Eva Ström om änglarna, Gud och DNA
Eva-Britta Ståhl
Vol. 115, 1994, s. 5–21
Från förra sekelskiftets kulturella arena. 1. Selma Lagerlöf, Ellen Key och sedligheten - en kvinnodebatt. 2. Selma Lagerlöf och Heidenstam
Ulf Wittrock
Vol. 115, 1994, s. 22–41
Kvinnovänskap med komplikationer. Om Lydia Wahlström, Klara Johanson och andra
Ulf Wittrock
Vol. 115, 1994, s. 42–51
Kritik och kön. 1880-talets kvinnliga kritiker och exemplet Eva Brag
Eva Heggestad
Vol. 115, 1994, s. 52–67
Tonernas härskarinna, lidelsernas slav? Om en skådespelerskas självbiografi från 1800-talets mitt
Ingeborg Nordin Hennel
Vol. 115, 1994, s. 68–88
Det dubbla skeendet i Richard Wagners Ring. Installationsföreläsning vid Uppsala universitet den 11 februari 1994
Torsten Pettersson
Vol. 115, 1994, s. 89–91
Litteratur och pengar. Installationsföreläsning vid Uppsala universitet den 11 februari 1994
Johan Svedjedal
Vol. 115, 1994, s. 92–94
Sagan som dikt och samhällsspegel. Aktuell forskning om fornisländsk litteratur
Lars Lönnroth
Vol. 115, 1994, s. 95–105
»Modernitetens epos» eller universalpoesi? Om romanen som genre i romantisk poetik
Lars Gustafsson
Vol. 115, 1994, s. 106–120
Apropå 1700-talets romanläsning
Margareta Björkman
Vol. 115, 1994, s. 121–126

Recensioner

Elisabeth Mansén, Konsten att förgylla vardagen. Thekla Knös och romantikens Uppsala. Bokförlaget Nya Doxa. Lund 1993
Ulf Wittrock
Vol. 115, 1994, s. 127–129
Cecilia Lengefeld, Der Maler des glücklichen Heims; zur Rezeption Carl Larssons im willhelminischen Deutschland. Diss. Phil., Frankfurt/M. 1991. Universitätsverlag C. Winter. Heidelberg 1993. (Skandinavische Arbeiten, 14.)
Rudolf Zeitler
Vol. 115, 1994, s. 129–131
Svante Lovén, Skuggornas rike. Mytiska mönster i Heidenstams Endymion och Hans Alienus. (Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet 30.) Uppsala 1993
Ulf Malm
Vol. 115, 1994, s. 131–137
Hans Lindström, Skrattet åt världen i litteraturen. Carlsson. Stockholm 1993
Dag Hedman
Vol. 115, 1994, s. 137–144
Stig Örjan Ohlsson, Urban Hiärnes språkvetenskapliga författarskap. II. Urban Hiärnes Oförgrijpelige Tanckar. III. Språkforskaren Urban Hiärne. Ambla Förlag, Lund 1991-1992
Bernt Olsson
Vol. 115, 1994, s. 145–146
Gunilla Dahlberg, Komediantteatern i 1600-talets Stockholm. Stockholmsmonografier utgivna av Stockholms stad. Stockholm 1992
Bernt Olsson
Vol. 115, 1994, s. 145
Stina Hansson, Salongsretorik: Beata Rosenhane (1638-74), hennes övningsböcker och den klassiska retoriken. Skrifter utg. av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet nr 25. Göteborg 1993
Bernt Olsson
Vol. 115, 1994, s. 146–147
Anders Cullhed, Solens flykt. Från barocken till Octavio Paz. Bonniers. Stockholm 1993
Bernt Olsson
Vol. 115, 1994, s. 147–148
Stellan Arvidson, Harmens diktare. Thorild II. Carlssons 1993
Marie-Christine Skuncke
Vol. 115, 1994, s. 148–149
Erland Munch-Petersen, Die Übersetzungsliteratur als Unterhaltung des romantischen Lesers. Ein Beitrag zur Rezeptionsforschung. Aus dem Dänischen übersetzt von Monica Wesemann. Buchwissenschaftliche Beiträge aus dem Deutschen Bucharkiv, München, Band 36. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1991
Lars Furuland
Vol. 115, 1994, s. 149–150
Kerstin Dahlbäck, Ändå tycks allt vara osagt. August Strindberg som brevskrivare. Natur och Kultur 1994
Ulf Wittrock
Vol. 115, 1994, s. 150–152
Strindberg's Post-Inferno Plays. Editor Kela Kvarn. Munksgaards/Rosinante. Köpenhamn 1994
Willmar Sauter
Vol. 115, 1994, s. 152–155
Magnus von Platen, Verner von Heidenstam och Emilia Uggla. Ett äktenskap. Fischer & Co 1994
Ulf Wittrock
Vol. 115, 1994, s. 155–156
Strindbergiana. Nionde samlingen utgiven av Strindbergssällskapet. Atlantis 1994
Ulf Wittrock
Vol. 115, 1994, s. 155
I musernas tjänst. Studier i konstarternas interrelationer, redigerad av Ulla-Britta Lagerroth, Hans Lund, Peter Luthersson och Anders Mortensen. Symposion. Stehag 1993. - Hans Lund, Impressionism och litterär text. Symposion. Stehag 1993. - Romantiken över gränser, redigerad av Ulla-Britta Lagerroth och Margareta Ramsay. Symposier på Krapperups borg, 2. Lund 1993
Björn Sundberg
Vol. 115, 1994, s. 156–157
Carl-Göran Ekerwald, Nietzsche - liv och tänkesätt. Rabén & Sjögren. Sthlm 1993
Björn Sundberg
Vol. 115, 1994, s. 157–158
Claes Ahlund, Medusas huvud. Dekadensens tematik i svensk sekelskiftesprosa. Acta Universitetis Upsaliensis, Historia litterarum, 18. Almqvist & Wiksell International 1994
Björn Sundberg
Vol. 115, 1994, s. 158–159
Det evigt kvinnliga. En historia om förändring. Redaktör: Ulla Wikander. Tidens förlag 1994
Ulf Wittrock
Vol. 115, 1994, s. 159–160
Roger Holmström, Hagar Olsson och den öppna horisonten. Liv och diktning 1920-1945. Schildts 1993
Conny Svensson
Vol. 115, 1994, s. 160–162
Björlingstudier. Föredrag vid Gunnar Björlingsymposiet den 18 - 19 maj 1992. Utgivna av Clas Zilliacus och Michel Ekman. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland nr 583. Helsingfors 1993
Eva-Britta Ståhl
Vol. 115, 1994, s. 162–163
Thomas Seiler, På tross av. Paal Brekkes Lyrik vor dem Hintergrund modernistischer Kunsttheorie. (Beiträge zur nordischen Philologie, Bd 22) Helbig & Lichtenhahn Verlag. Basel/Frankfurt am Main 1993
Bengt Landgren
Vol. 115, 1994, s. 163–165
Ulla-Britta Lagerroth, Johannes Edfelt. En författarskapsbiografi. Bonniers 1993
Bengt Landgren
Vol. 115, 1994, s. 165–168
Georges Périlleux: Stig Dagerman. Le mythe et l'oeuvre. De Boeck Université. Bruxelles 1993
Claes Ahlund
Vol. 115, 1994, s. 168–171
Paul Binding, The Still Moment. Eudora Welty. Portrait of a Writer. Virago Press Limited. London 1994
Conny Svensson
Vol. 115, 1994, s. 171–172
Svante Nordin, Fredrik Böök. En levnadsteckning. Natur och Kultur 1994
Thure Stenström
Vol. 115, 1994, s. 172–175
Pierre Bourdieu, Les règles de l'art. Seuil 1992
Erik Peurell
Vol. 115, 1994, s. 176–181
Johan Svedjedal, Bokens samhälle. Svenska Bokförläggareföreningen och svensk bokmarknad 1887-1943, I-II. Svenska Bokförläggareföreningen, Stockholm 1993
Bo Peterson
Vol. 115, 1994, s. 181–183
Johan Svedjedal, Författare och förläggare. Gidlunds 1994
Ulf Wittrock
Vol. 115, 1994, s. 183–184
Arne Melberg, Mimesis - en repetition. Brutus Östlings Bokförlag Symposion 1992
Anders Pettersson
Vol. 115, 1994, s. 184–187
Clarence Crafoord, Barndomens återkomst. En psykoanalytisk och litterär studie. Natur och Kultur. Sthlm 1993
Björn Sundberg
Vol. 115, 1994, s. 187–188
Vivi Edström, Astrid Lindgren. Vildtoring och lägereld. (Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet 43.) Stockholm: Rabén & Sjögren 1992
Ulf Boëthius
Vol. 115, 1994, s. 188–189
Carina Lindström (red.): Läsebok. En festskrift till Ulf Boëthius. Svenska barnboksinstitutets skriftserie 48. Brutus Östlings Bokförlag Symposion 1993
Ulf Wittrock
Vol. 115, 1994, s. 189–190
A Century of Swedish Narrative. Essays in Honour of Karin Petherick. Edited by Sarah Death and Helena Forsås-Scott. Norwik Press 1994
Ulf Wittrock
Vol. 115, 1994, s. 190–191

Svensk litteraturhistorisk bibliografi

Svensk litteraturhistorisk bibliografi 111 (1992). med tillägg och rättelser för tidigare år
Åke Bertenstam
Vol. 115, 1994, s. 193–294