sls logo

Volym 116, 1995

Artiklar

Israel Holmström. En författarskapsinventering
Bernt Olsson
Vol. 116, 1995, s. 5–41
Fra C.J.L. Almqvists skriveværksted
Nina Vosbein
Vol. 116, 1995, s. 42–51
»Det moderna genombrottet» i svensk landsort. Bokköp och tidningspress i Västerås 1870-1895
Åke Åberg
Vol. 116, 1995, s. 52–74
Modernitet och traditionalism. Den amerikanska imperialismen i svensk debatt och dikt 1898-1910
Lars Wendelius
Vol. 116, 1995, s. 75–94
Kvinnor på den offentliga scenen - Ellen Key och Marika Stiernstedt
Ulf Wittrock
Vol. 116, 1995, s. 95–106
Vox feminae. Studier i medeltida occitansk kvinnlig trubadurlyrik
Ulf Malm
Vol. 116, 1995, s. 107–142
Ett Strindbergsfalsarium - Carl Öhmans August Strindberg and the Origin of the Scenic Expressionism
Björn Meidal
Vol. 116, 1995, s. 143–148
Attributionen av ett inlägg i striden Pro sensu communi 1787
Thelma Hanson
Vol. 116, 1995, s. 148–152
Förebilden for Anna Maria Lenngrens Bettidikt
Bengt Audén
Vol. 116, 1995, s. 152–161
En spännande affär
Lars Krumlinde
Vol. 116, 1995, s. 162–165

Recensioner

Birgitta Ivarson Bergsten, »förflytta berg till bokstäver». Utvecklingslinjer i Elisabet Hermodssons författarskap. Stockholm 1989
Christina Sjöblad
Vol. 116, 1995, s. 166–169
Per Thomas Andersen, Dekadanse i nordisk litteratur 1880-1900. Aschehoug 1992
Claes Ahlund
Vol. 116, 1995, s. 170–171
Ulla Evers, Hettan av en gud. En studie i skapandetemat hos Edith Södergran. Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Nr 24, 1992
Gunilla Domellöf
Vol. 116, 1995, s. 171–179
Ulla Torpe, Orden och jorden. En studie i Selma Lagerlöfs roman Liljecronas hem. Gidlunds Bokförlag 1992
Birgitta Svanberg
Vol. 116, 1995, s. 179–185
Maria Berggren, Andreas Stobæus, Two Panegyrics in Verse. Edited, with introduction, translation and commentary by M.B. (Studia Latina Upsaliensia 22.) Uppsala 1994
Minna Skafte Jensen
Vol. 116, 1995, s. 185–190
Per-Olof Erixon, Ett spann över svarta ingentinget. Linjer i Thorsten Jonssons författarskap. Carlssons. Stockholm 1994
Sverker Göransson
Vol. 116, 1995, s. 190–193
Gudmund Fröberg, »Inifrån det svenska». Studier i Heidenstams roman Folke Filbyter. Carlssons 1994
Kerstin Dahlbäck
Vol. 116, 1995, s. 193–200
Stig-Lennart Godin, Klassmedvetandet i tidig svensk arbetarlitteratur. Litteratur, teater, film, nya serien 11. Lund 1994
Dag Nordmark
Vol. 116, 1995, s. 201–202
John Chr. Jørgensen, Det danske anmelderis historie. Den litterære anmelelses opståen og udvikling 1720-1906. København 1994
Per Rydén
Vol. 116, 1995, s. 203–204
Carina Lidström, Sökande, Spegling, Metamorfos. Tre vägar genom Maria Gripes skuggserie. Symposion Graduale 1994
Boel Westin
Vol. 116, 1995, s. 204–212
Birgitta Svensson, Den omplanterade svenskheten. Kulturell självhävdelse och etnisk medvetenhet i den svensk-amerikanska kalendern Prärieblomman 1900-1913. Göteborg 1994 (Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet nr 27)
Anna Williams
Vol. 116, 1995, s. 212–221
Jan Arnald, Genrernas tyranni. Den genreöverskridande linjen i Artur Lundkvists författarskap. Aiolos, Stockholm 1995
Roland Lysell
Vol. 116, 1995, s. 221–229
Ulf Lindberg, Rockens text. Ord, musik och mening. Brutus Östling Bokförlag Symposion, Stockholm/Stehag 1995
Ulf Boëthius
Vol. 116, 1995, s. 229–232
Kerstin Rydbeck, Nykter läsning. Den svenska godtemplarrörelsen och litteraturen 1896-1925. Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen Nr 32. Uppsala 1995
Brigitte Mral
Vol. 116, 1995, s. 232–234
Wennström, Karin, Å andras vägnar. LL-boken som litteratur-, kultur- och handikappolitiskt experiment. En kommunikationsstudie. Linköping Studies in Arts and Science nr 131. Linköping 1995
Lena Kåreland
Vol. 116, 1995, s. 234–239
A History of Nordic Neo-Latin Literature. Edited by Minna Skafte Jensen. Odense University Press, 1995
Maria Berggren
Vol. 166, 1995, s. 240–241
Herman Schück, Engelbrektskrönikan. Tillkomsten och författaren. Kungl. vitterhets, historie och antikvitetsakademien. Historiska serien 22. Stockholm 1994
Gisela Vilhelmsdotter
Vol. 116, 1995, s. 241–243
Jean Starobinski, Montaigne i rörelse (Montaigne en mouvement, 2. uppl. 1993), övers. av Jan Stolpe. Atlantis 1994
Roland Lysell
Vol. 116, 1995, s. 243–245
Anders Cullhed, Diktens tidrymd. Studier i Francisco de Quevedo och hans tid. Symposion, Stockholm/ Stehag 1995
Bernt Olsson
Vol. 116, 1995, s. 245–246
Maren-Sofie Røstvig, Configurations. A Topomorphical Approach to Renaissance Poetry. Scandinavian University Press. Oslo-Copenhagen-Stockholm 1994
Bernt Olsson
Vol. 116, 1995, s. 246–248
Samuel Columbus, Samlade dikter I-II. Utgivna av Bernt Olsson & Barbro Nilsson. Vitterhetssamfundet. Stockholm 1994-95
Ulf Wittrock
Vol. 116, 1995, s. 248
Ame Helldén, Diderot. En biografi. Atlantis 1994
Ulf Wittrock
Vol. 116, 1995, s. 248
Johan Henric Kellgren, Skrifter I. Poesi och Prosa II. Dramatik. Under redaktion av Carina och Lars Burman och med inledning av Torgny Segerstedt. Atlantis 1995
Ulf Wittrock
Vol. 116, 1995, s. 249
Roland Lysell, Erik Johan Stagnelius. Det absoluta begäret och själens historia. [Romantikens diktning II]. Brutus Östlings bokförlag Symposion, Stockholm/ Stehag 1993.
Eva-Britta Ståhl
Vol. 116, 1995, s. 249–253
Graham Robb, Balzac. A Biography. Picador. London 1994
Conny Svensson
Vol. 116, 1995, s. 253–255
Bertil Romberg, Carl Jonas Love Almqvist. Liv och verk. Stockholm 1993. - C.J.L. Almqvist. Monografi. Texten redigerad och kommenterad av Bertil Romberg. Svenska Vitterhetssamfundet, Stockholm 1995. - C.J.L. Almqvist. Amalia Hillner. Texten redigerad och kommenterad av Lars Burman. Svenska Vitterhetssamfundet, Stockholm 1995
Ulf Wittrock
Vol. 116, 1995, s. 253
Barbro Ståhle Sjönell, Katalog över »Gröna säcken». Strindbergs efterlämnade papper i Kungl. biblioteket SgNM 1-9. Acta Bibliothecae Regiae Stockholmiensis LII. 1991
Hans-Göran Ekman
Vol. 116, 1995, s. 255
Strindbergiana. Tionde samlingen utgiven av Strindbergssällskapet. Atlantis 1995
Ulf Wittrock
Vol. 116, 1995, s. 255–257
Margaretha Fahlgren, Kvinnans ekvation. Kön, makt och rationalitet i Strindbergs författarskap. Carlssons. Stockholm 1994
Björn Sundberg
Vol. 116, 1995, s. 257–258
Harry G. Carlson, Genom inferno. Bildens magi och Strindbergs förnyelse. Övers. Gun R. Bengtsson. Carlssons. Stockholm 1995
Hans-Göran Ekman
Vol. 116, 1995, s. 258
Selma Lagerlöf ur franskt perspektiv. Lagerlöfstudier 1994
Ulf Wittrock
Vol. 116, 1995, s. 258–260
Bengt Jangfeldt, Den Trettonde Aposteln. Ryska essäer & synpunkter. Wahlström & Widstrand 1995
Ulf Wittrock
Vol. 116, 1995, s. 260–262
Eva Ström, Edith Södergran. Natur och Kultur 1994
Ulf Wittrock
Vol. 116, 1995, s. 262–263
Vilgot Sjöman, Drömtydaren. Min bok om Olle Hedberg. Natur och Kultur 1992
Ulf Wittrock
Vol. 116, 1995, s. 263–265
Toril Moi, Simone de Beauvoir. En intellektuell kvinne blir til. Gyldendahl Norsk Forlag 1994
Margaretha Fahlgren
Vol. 116, 1995, s. 265–266
Anders Olsson, Att skriva dagen. Gunnar Björlings poetiska värld. Albert Bonniers förlag, Stockholm 1995
Eva-Britta Ståhl
Vol. 116, 1995, s. 266–270
Gösta Oswald, Breven till Ranveig. Redigerade med förord och kommentarer av Torsten Ekbom. Atlantis 1995
Birgitta Holm
Vol. 116, 1995, s. 270–272
Karin Naumann, Utopien von Freiheit. Die Schweiz im Spiegel schwedischer Literatur. (Beiträge zur nordischen Philologi; Bd 23) Helbring & Lichtenhahn. Basel 1994
Ulf Wittrock
Vol. 116, 1995, s. 272–273
Om flickor för flickor. Den svenska flickboken. Red. Ying Toijer-Nilsson, Boel Westin. Stockholm 1994 (Skrifter utgivna av Svenska Barnboksinstitutet, 52)
Anna Williams
Vol. 116, 1995, s. 273–275
Johan Wopenka, På smekmånad med Gröna skräcken. Kioskhäften i Sverige - en förteckning. BJW-förlaget, Göteborg, 1995
Dag Hedman
Vol. 116, 1995, s. 275–276
Jan Olov Ullén, Gå, lilla ballad, och finn min härskarinna. Essäer om poesi. Albert Bonniers förlag, Stockholm 1994
Eva-Britta Ståhl
Vol. 116, 1995, s. 276–277
Heiner Schmidt, Quellenlexikon zur deutschen Literaturgeschichte. Personal- und Einzelwerkbibliographien der internationalen Sekundärliteratur 1945-1990 zur deutschen Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart. Band 1-3: A-Bro. Duisburg: Verlag für pädagogische Dokumentation, tredje omarbetade och utvidgade uppl. 1994/95
Sture Packalén
Vol. 116, 1995, s. 277–278
Horace Engdahl, Beröringens ABC. En essä om rösten i litteraturen. Bonniers. Stockholm 1994
Björn Sundberg
Vol. 116, 1995, s. 277
Litteraturens historia. Red. och bildred.: Hans Hertel. Band 7 1945-1992. Av Hans Hertel, Helge Rønning och Søren Schou, under medverkan av Vibeke Børdahl, Sysse Engberg, Kela Kvarn, Hans Peter Lund, Jørgen Mejer, Peter Ulf Møller, Kirsten Refsing, Søren Vinterberg, Anne Wedell-Wedellsborg. Övers. Jan Stolpe. Norstedts, Stockholm 1994
Roland Lysell
Vol. 116, 1995, s. 278–280
I diktens spegel. Nitton essäer tillägnade Bernt Olsson, redigerad av Lars Elleström, Peter Luthersson och Anders Mortensen. Litteratur, Teater, Film, Nya Serien 10. Lund University Press, Lund 1994
Roland Lysell
Vol. 116, 1995, s. 280–282
Retoriska frågor. Texter om tal och talare från Quintilianus till Clinton tillägnade Kurt Johannesson. Red. Christer Åsberg. Norstedts, Stockholm 1995
Nils Ekedahl
Vol. 116, 1995, s. 282–285
Roger Holmström, Hagar Olsson och den växande melankolin. Liv och diktning 1945-1978. Schildts 1995
Ulf Wittrock
Vol. 116, 1995, s. 285–286
Festskrift 18.10.1995 Johan Wrede. Svenska litteratursällskapet i Finland. Helsingfors 1995
Ulf Wittrock
Vol. 116, 1995, s. 286–287