sls logo

Stadgar

Svenska Litteratursällskapets stadgar tagna vid årsmötet 1957 och reviderade vid årsmötet 2012

§ 1 Sällskapets ändamål är att verka för litteraturvetenskaplig forskning genom utgivandet dels av tidskriften Samlaren, dels av en skriftserie. Samlaren bör utkomma årligen och innehålla uppsatser av vetenskapligt intresse rörande svensk och annan nordisk nordisk litteratur. Skriftserien bör omfatta större litteraturvetenskapliga undersökningar, utgåvor av äldre svenska texter samt bibliografiska verk rörande svensk litteratur. Sällskapet bör också arbeta för att svensk litteraturvetenskaplig forskning bibliograferas i adekvat form.

§ 2 Medlem av sällskapet är var och en som uttryckt önskan om att inträda i detsamma samt betalar den årliga avgift, som fastställes av årsmötet. Avgiften berättigar till erhållandet av Samlaren samt därutöver i görligaste mån av de skrifter sällskapet utger.

§ 3 Sällskapets verksamhet ledes av ett arbetsutskott, bestående av sällskapets ordförande, vice ordförande, sekreterare och skattmästare samt recensionsredaktör för Samlaren, vilka alla väljas för treårsperioder med möjligheter till omval, samt av ytterligare två medlemmar, vilka väljas för ett år i sänder och icke böra fungera mer än två år i följd. Arbetsutskottet är beslutsmässigt om minst fyra medlemmar äro närvarande.

§ 4 Sekreteraren åligger att redigera Samlaren, ha överinseende över sällskapets skriftserie samt föra protokoll över årsmötets och arbetsutskottets beslut.

§ 5 Skattmästaren åligger att uppbära sällskapets inkomster, förvalta dess tillgångar samt verkställa dess utbetalningar. Förutom vederbörliga räkenskaper skall skattmästaren föra en medlemsmatrikel samt ha överinseendet över distributionen och lagrets skötsel.

§ 6 Författare eller utgivare av ett verk, som inflyter i Samlaren eller skriftserien, ansvarar ensam för skriftens innehåll. Eventuellt arvode för sådan skrift fastställes av arbetsutskottet.

§ 7 Sällskapet sammanträder till allmänt årsmöte i Uppsala vid en tidpunkt, som ordförande bestämmer, Sekreteraren avger härvid berättelse om sällskapets verksamhet under det gångna året och revisionsberättelse föredrages, varefter fråga om ansvarsfrihet avgöres. Vidare verkställes val av ordförande, sekreterare och skattmästare, i den mån detta enligt § 3 är aktuellt, samt av arbetsutskottets två ytterligare medlemmar och två revisorer jämte suppleanter. Slutligen fastställes årsavgift samt arvoden till sekreterare och skattmästare. För beslut är enkel röstövervikt tillräcklig; vid lika röstetal avgör ordföranden.

§ 8 Dessa stadgar kunna ändras genom årsmötets beslut. Förslag om stadgeändring skall skriftligen inlämnas till sekreteraren, och arbetsutskottet skall därutöver avge ett yttrande.